การรับรองระบบงาน


การขอใบรับรองระบบงาน

Posted on 26-11-2020 05:20 pm

ใบรับรองระบบงาน

 • 0){ $('form:first:not(.not_validated)').parsley().on('field:validated', function() { var ok = $('.parsley-error').length === 0; $('.bs-callout-info').toggleClass('hidden', !ok); $('.bs-callout-warning').toggleClass('hidden', ok); }) .on('form:submit', function() { return true; // Don't submit form for this demo }); } $('#modalCookie1').modal('show'); $('.acceptcookies').click(function (e) { var expDate = new Date(); var Time = (1440 * 60 * 1000) * 365; expDate.setTime(expDate.getTime() + Time ); // add 15 minutes expires = "; expires=" + expDate.toUTCString(); document.cookie = 'active_cookie' + "=" + 'active' + expires + ';path=/'; console.log( 'active_cookie' + "=" + 'active' + expires + ';path=/'); $('.cookie').remove(); }); $('.datepicker').datepicker({ language:'th-th', format:'dd/mm/yyyy', autoclose: true, todayHighlight: true }); $('#search-btn').on('shown.bs.collapse', function() { if( $("button#search_btn_all").find('span.glyphicon ').length > 0 ){ $("button#search_btn_all").find('span').removeClass('glyphicon-menu-up').addClass('glyphicon-menu-down'); }else if( $("button#search_btn_all").find('i.fa ').length > 0 ){ $("button#search_btn_all").find('i').removeClass('fa-ellipsis-h').addClass('fa-angle-double-up'); } }); $('#search-btn').on('hidden.bs.collapse', function() { if( $("button#search_btn_all").find('span.glyphicon ').length > 0 ){ $("button#search_btn_all").find('span').removeClass('glyphicon-menu-down').addClass('glyphicon-menu-up'); }else if( $("button#search_btn_all").find('i.fa ').length > 0 ){ $("button#search_btn_all").find('i').removeClass('fa-angle-double-up').addClass('fa-ellipsis-h'); } }); }); function check_max_size_file() { $('.check_max_size_file').bind('change', function() { var max_size = "20M"; var res = max_size.replace("M", ""); if($(this).val() != ''){//ถ้าเลือกไฟล์ /* ตรวจสอบขาดไฟล์ */ res = $(this).attr('max-size')!=undefined ? parseInt($(this).attr('max-size')) : res ; //ถ้ามีกำหนดขนาดไฟล์ที่อัพโหลดได้โดยเฉพาะ var size = (this.files[0].size)/1024/1024 ; // หน่วย MB if(size > res ){ Swal.fire( 'ขนาดไฟล์เกินกว่า ' + res +' MB', '', 'info' ); $(this).parent().parent().find('.fileinput-exists').click(); $(this).val(''); $(this).parent().parent().find('.custom-file-label').html(''); return false; } /* ตรวจสอบนามสกุลไฟล์ */ if($(this).attr('accept')!=undefined){//ถ้ากำหนดนามสกุลไฟล์ที่อัพโหลดได้ไว้ let accepts = $(this).attr('accept').split(','); let names = this.files[0].name.split('.');//ชื่อเต็มไฟล์ let ext = names.at(-1);//นามสกุลไฟล์ let result = false; $.each(accepts, function(index, accept) { if('.'+ext==$.trim(accept)){ result = true; return false; } }); if(result===false){ Swal.fire( 'อนุญาตให้อัพโหลดไฟล์นามสกุล '+accepts+' เท่านั้น', '', 'info' ); $(this).parent().parent().find('.fileinput-exists').click(); $(this).val(''); $(this).parent().parent().find('.custom-file-label').html(''); return false; } } } }); } function LoadNotificaion( check ){ if( check == true ){ $('.notification').hide(); } $.ajax({ url: "https://center.tisi.go.th/funtions/auto-refresh/notification" }).done(function( object ) { $('.notifiction_badge').hide(); $('.notifiction_details').html(''); if( object.length > 0 ){ var html = ''; var i = 0; $.each(object, function( index, data ) { var input = ''; if( data.read_all != 1 ){ i++; input = ''; } var status = ''; if( data.type == 2 ){ status += 'คุณได้รับการมอบหมาย
  '; }else if( data.type == 3 ){ status += 'คุณได้อนุมัติ
  '; }else if( data.type == 4 ){ status += 'คุณได้บันทึกข้อมูล
  '; }else{ status += 'สถานะ : '+(data.ref_status)+'
  '; } var style = ( data.read != 1 )?'':''; var details = '
  '; details += '
  '+(data.ref_applition_no)+' '+style+'
  '; details += status; details += ''+(data.title)+'
  '; details += ''+(data.created_ats)+''; details += '
  '; html += '
 • '+(details)+''+(input)+'
 • '; }); html += ''; html += '
 • ดูทั้งหมด
 • '; if( i == 0){ $('.dropleft > .dropdown-menu').css("left", "-500%"); $('.notification').css("right", "1%"); }else{ $('.dropleft > .dropdown-menu').css("left", "-325%"); $('.notifiction_badge').text(i); $('.notifiction_badge').show(); } $('.notifiction_details').html(html); $('.notification').show(); }else{ $('.notification').hide(); } }); } function law_confirm_delete() { Swal.fire({ title: 'ลบรายการนี้หรือไม่?', text: "เมื่อรายการนี้ถูกลบ คุณไม่สามารถกู้คืนได้ !", icon: 'warning', showCancelButton: true, confirmButtonColor: '#d33', cancelButtonColor: '#808080', cancelButtonText: 'ยกเลิก', confirmButtonText: 'ยืนยัน', reverseButtons: true }).then((result) => { if (result.isConfirmed) { $('#form_law_delete').submit(); } }) }